REGULAMIN

 rozliczeń  ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

 

I   -  Zasady ogólne

§ 1

1.         Koszty zakupu ciepła dostarczonego do budynków Spółdzielnia rozlicza z użytkownikami lokali znajdujących się w tych budynkach. Wysokość opłat jest ustalona w taki sposób , aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez Spółdzielnię kosztów zakupu ciepła.

2.         Ponoszone przez Spółdzielnię koszty konserwacji i remontów instalacji odbiorczych stanowią koszty eksploatacji danej nieruchomości.

3.         Pojęcia użytkownik lub odbiorca odnoszą się do osób z którymi Spółdzielnia dokonuje rozliczeń kosztów bez względu na to czy i jaki posiadają tytuł prawny do lokalu.

 

II    -  Urządzenia pomiarowe

§ 2

1.         Rozliczenia z odbiorcami w lokalach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i na podgrzanie wody wodociągowej prowadzi się w systemie opomiarowanym , jeżeli w budynku są zainstalowane :

a/  liczniki ciepła umożliwiające określenie ilości ciepła dostarczonego do instalacji  centralnego ogrzewania przez firmę dostarczającą ciepło,

b/  podzielniki kosztów c.o. – do indywidualnego podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali,

c/  wodomierze  „wody ciepłej” do pomiaru ilości wody zimnej przeznaczonej do podgrzania a  która została zużyta w poszczególnych lokalach.

2.         W nowo oddanych budynkach przez pierwszy sezon grzewczy podstawę rozliczenia stanowi powierzchnia użytkowa lokalu.

3.         Spółdzielnia opomiaruje, bez względu na ich lokalizację, wszelkie typy grzejników przy których istnieje możliwość regulacji ciepła / zawory i głowice termostatyczne/.

4.         a/ Zainstalowane elektroniczne podzielniki kosztów c.o. nie uruchomiają się w

               zakresie pomiaru bezpośredniego o ile temperatura grzejnika jest poniżej 23 0  C    

            b/ Równocześnie podzielnik kosztów c.o. w trakcie funkcjonowania dokonuje

                    pomiaru średniej temperatury komfortu cieplnego danego pomieszczenia

                   – jako podstawy rozliczeń kosztów c.o  w części zależnej od tej temperatury -   

                                   / również przy odczycie „0” (zero )  z pomiaru bezpośredniego /

                   

 

 

III    - Zasady rozliczeń kosztów

 

§ 3

1.         Rozliczenia za ciepło prowadzi się z zastosowaniem opłat obejmujących :

      1/ opłatę stałą za ciepło dostarczone na ogrzewanie lokali i na podgrzanie wody

           wodociągowej- pobieraną przez 12 miesięcy w roku,

      2/  zaliczkową opłatę zmienną za ciepło dostarczone na ogrzewanie – pobieraną 

           pomiędzy odczytami okresu rozliczeniowego / w wymiarach miesięcznych /.

      3/  zaliczkową opłatę zmienną za  ciepło dostarczone na podgrzanie wody

           wodociągowej – pobieraną w okresie poboru wody ciepłej użytkowej.

2.           Podstawę ustalenia opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło

              dostarczone na podgrzanie wody wodociągowej stanowi :

        1/  dla opłaty stałej , o której jest mowa w ust.1 pkt 1 – powierzchnia lokalu, dla której

            jest ustalona opłata za używanie tego lokalu,

         2/  dla opłaty zmiennej , o której jest mowa w ust.1 pkt 2 –wskazania podzielników

              kosztów c.o. zainstalowanych na grzejnikach w poszczególnych lokalach,

              z   podziałem na :

      a/  30 % sumy kosztów zmiennych c.o. liczone wg powierzchni lokalu,

       b/  30 % sumy kosztów zmiennych  c.o. liczone wg średniej temperatury  w lokalu

           za  dany okres rozliczeniowy,

       c/   40% sumy kosztów zmiennych c.o. liczone wg wartości przeliczonych

             współczynnikami korygującymi jednostek odczytowych podzielników kosztów

              ogrzewania

 Koszty obsługi systemu rozliczeniowego obciążają użytkowników lokali .         

 

3.           Dla opłaty zmiennej , o której jest mowa w ust 1 pkt. 3 – podstawą ustalenia opłat są wskazania wodomierzy mierzących ilość podgrzanej wody w danym lokalu, fizyczną jednostką rozliczeniową jest 1m 3 .

4.         Odczyty wskazań urządzeń ,o których mowa w ust.2 pkt 2 przeprowadza się raz w roku, po zakończeniu sezonu grzewczego lub w trakcie przedłużającego się sezonu grzewczego. Koszty ciepła dostarczonego po odczycie stanowią koszt następnego okresu.

5.         Spółdzielnia przeprowadza również odczyty kontrolne w przypadku zmiany ceny wody , a także w przypadku uszkodzenia lub zmiany urządzeń pomiarowych.

IV   -  Postepowanie dot.  urządzeń  i zasad rozliczeń w sprawach spornych

§ 4.

1.         a/   W przypadku stwierdzenia:

-  uszkodzenia urządzenia /podzielnika kosztów c.o. /  

 - demontażu grzejnika lub  urządzenia bez zgody spółdzielni

 -  zerwania plomby

podstawą ustalenia kosztu  będzie średnie zużycie ciepła w danym budynku powiększone o 100% 

               b/   Identyczne zasady rozliczenia dotyczą również przypadków nie możliwości zamontowania urządzeń regulacyjnych i pomiarowych /zawory i głowice termostatyczne, podzielniki kosztów c. o.  / wynikających z odmowy wpuszczenia ekip montażowych do

lokalu celem zainstalowania  urządzeń lub z innych przyczyn niezależnych od spółdzielni a uniemożliwiających instalacje.

                     Spółdzielnia wyznaczy w przypadkach wym. w  ustępie  „b” dodatkowy, minimum 14 – dniowy termin i prześle pisemne wezwanie do udostępnienia lokalu.  Po upływie tego  terminu rozliczenie kosztów c. o. odbywać się będzie zgodnie z zasadą wym. W punkcie  1 „a” – z uwzględnieniem okresu poprzedzającego nie objętego rozliczeniem.

2.         W przypadku braku możliwości odczytu urządzenia / podzielnik kosztów c.o. /  przy braku winy użytkownika lokalu, koszty zużytej energii cieplnej zostaną określone metodą szacunkową, według średniego zużycia jednostek w danym budynku i średniej temperatury wszystkich pomieszczeń budynku.

3.         W przypadku grzejników nie wyposażonych w zawory termostatyczne, w tym łazienkowych pionów „świecowych” oraz grzejników których nie można opomiarować z przyczyn technicznych , koszty zużytej energii cieplnej zostaną określone metodą szacunkową, według średniego zużycia jednostek w danym budynku  i  średniej temperatury pozostałych pomieszczeń w danym lokalu.

4.         Koszty wszelkich czynności związanych z naprawą , czyszczeniem , remontem lub wymianą tych urządzeń obciążają odbiorcę, za wyjątkiem czynności wynikających z wykonania naprawy itp. z przyczyn technicznych nie leżących po stronie użytkownika.

5.         Legalizacji lub wymiany uszkodzonego wodomierza dokonuje Spółdzielnia .

       a/   o uszkodzeniu wodomierza lub jego niesprawności z innych przyczyn 

             odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić administrację Spółdzielni.  

        b/ użytkownicy urządzeń mierzących zużycie ciepła ( podzielniki i liczniki wody )   

             zobowiązani do sprawdzania minimum raz w miesiącu ich stanu technicznego / brak

            fizycznych uszkodzeń, naruszeń plomb / oraz  kontroli sprawności działania / bezruch

             licznika , wsteczne odliczanie zużycia , skokowa praca / – w trakcie poboru wody.

6.         a/ w przypadku braku możliwości – z winy użytkownika - odczytu faktycznej ilości zużytej do podgrzania   wody koszt tego podgrzania będzie liczony na zasadzie przeciętnego  zużycia z danego budynku, powiększony o 50 % , za okres od ostatniego odczytu do dnia ustania przyczyny braku możliwości odczytu / wymiana wodomierza itp./ .

 

            b/ w przypadku braku możliwości – bez winy użytkownika - odczytu faktycznej ilości zużytej do podgrzania wody koszt tego podgrzania będzie liczony na zasadzie przeciętnego  zużycia z danego budynku / liczony w  skali jednego  -  poprzedzającego - roku /

 

V   - Postanowienia dot. urządzeń grzewczych i pomiarowych.

§ 5

1. Grzejnik można zdemontować tylko w kuchni, za pisemną zgodą Spółdzielni,  / z wyłączeniem pierwszego sezonu w nowo oddanych budynkach / .

2.  Zdemontowany grzejnik usuwany jest z bazy danych systemu i nie podlega   rozliczeniu w części zależnej od ilości jednostek rozliczeniowych.

3.  Rozliczenie kosztów zużytej energii cieplnej następuje tylko w proporcji do powierzchni danego pomieszczenia oraz średniej temperatury pozostałych pomieszczeń lokalu                 / w kosztach rozliczanych wg powierzchni i średniej temperatury przyjmowana jest powierzchnia całkowita danego lokalu obejmująca także pomieszczenie w którym nastąpiła likwidacja grzejników – kuchnia /.

4.  Odbiorca energii cieplnej i wody ciepłej zobowiązany jest do niezwłocznego udostępnienia lokalu  celem dokonania naprawy lub wymiany urządzeń /podzielnik , wodomierz /. Najpóźniej w następnym / roboczym dniu po zgłoszeniu usterki lub  , uszkodzenia itp. administrator potwierdza fakt uszkodzenia / nie sprawności urządzeń lub naruszenia / zerwania plomb/.

5.         Dający się odczytać stan ilości zużytej wody ciepłej wpisuje się do stosownej   

   ewidencji w książkach odczytu .

6.         Nie udostępnienie lub opóźnienie udostępnienia lokalu   spowoduje zastosowanie 

 § 4 ust 1 i § 4 ust 4 regulaminu

 

7.         Wymiany wodomierzy dokonuje celem zachowania jednolitego standardu wyłącznie    

Spółdzielnia spisując ze stanu uszkodzony / niesprawny  / wodomierz a wpisując wymieniony / sprawny / wraz ze stanem zużycia wody. Wymieniony wodomierz podlega oplombowaniu przez administratora Spółdzielni lub upoważnioną przez niego osobę.

8.         Użytkownik lokalu może kwestionować w każdym stadium działania sprawność urządzenia . Na jego pisemny wniosek Spółdzielnia zdemontuje i odda do legalizacji kwestionowany wodomierz. Na czas legalizacji Spółdzielnia postąpi jak w & 4 ust. 6 litera  ‘a  lub   „b”

9.         W przypadku potwierdzenia niesprawności koszty demontażu , ponownego montażu , plombowania , legalizacji wodomierza obciążają Spółdzielnią.

10.       W przypadku nie potwierdzenia niesprawności urządzenia  koszty jego legalizacji  w całości obciążają użytkownika .

11.       W przypadku wodomierzy z elektroniczną nasadką odczytową koszty ich wymiany       /  z tradycyjnych / poza przypadkami uszkodzeń , nieuprawnionego demontażu , zerwania plomb , demontażu nasadek itp. są rozliczane według odrębnych zasad.

12.      Wymiany podzielników c.o. dokonuje wyłącznie Spółdzielnia.

13.      Każdy przypadek związany z koniecznością naruszenia plomb musi być zgłoszony do  Spółdzielni. Czynności legalnego usunięcia plomb i ponownego oplombowania może dokonać wyłącznie administrator lub osoba przez niego upoważniona . Zostanie to  uwidocznione w stosownych zapisach ewidencji odczytowej.

14.      Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli stanu urządzeń grzewczych, zaworów , głowic  termostatycznych , podzielników kosztów oraz wodomierzy wraz z zaworami odcinającymi, nasadkami odczytu elektronicznego oraz plomb. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół z opisem stanu faktycznego oraz zalecenia dalszego postępowania Spółdzielni i użytkownika . Protokół podpisują obie strony.

15.1.    Wymiana grzejników żeberkowych TA – I na  grzejniki innego typu ( płytowe, drabinkowe itd.) możliwa jest z  zachowaniem tej samej mocy co grzejniki demontowane . Moc grzejników zostanie określona odrębnym pismem skierowanym do wnioskodawcy przez administrację Spółdzielni , po wyrażeniu zgody na wymianę.

15.2.   Warunkiem wyrażenia przez Spółdzielnię zgody na wymianę grzejników jest możliwość montażu na nich urządzeń regulacyjnych ( zawory termostatyczne) oraz podzielników kosztów.

 

 

 

VI    -  Upusty , odliczenia .

 

§ 6

1 .      Odbiorcom w lokalach przysługują upusty w opłatach za ciepło dostarczone na ogrzewanie i podgrzanie wody wodociągowej Jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych.

1)      Temperatura w lokalu jest niższa od temperatury + 200 C przy pełnym  otwarciu wszystkich zaworów grzejnikowych w lokalu z uwzględnieniem współczynnika korygującego .

2)      Temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45 0C  po :

     a)    45 sekundach od chwili pełnego otwarcia zaworu czerpalnego - w lokalach, w

           których pion cyrkulacji centralnie ciepłej wody przebiega przez lokal,

 

     b)    spuszczeniu 12 litrów wody - w lokalach , dla których pion cyrkulacji

        centralnie ciepłej wody jest poza lokalem.

2 .      Określa się następujące wysokości upustów, o których mowa w ust.  1

     1)    w przypadku określonym w ust. 1 pkt.1, za każdą rozpoczętą dobę niedogrzania, w

             wysokości stanowiącej równowartość:

       a)  jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie

            temperatury w lokalu nie przekroczyło 20 C w stosunku do temperatury

            obliczeniowej,

       b)  jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, jeżeli obniżenie

            temperatury w lokalu przekroczyło 20 C w stosunku do temperatury

            obliczeniowej,

  2)   w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 , za każdą rozpoczętą dobę, w której

wystąpiło zaniżenie temperatury ciepłej wody użytkowej, w wysokości stanowiącej

równowartość:

       a)  jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody

            użytkowej, jeżeli temperatura wody nie była niższa od 400 C

       b)  jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody użytkowej,

              jeżeli temperatura wody była niższa od 400 C.

 

VII   -  Inne postanowienia rozliczeniowe.

§7

1.   Opłaty obliczone i pobrane od odbiorców w lokalach stanowią podstawę do rozliczania kosztów zaopatrzenia nieruchomości w ciepło. Przyjmuje się następujące okresy rozliczeniowe:

      1)   w zakresie kosztów stałych - od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,

      2)   w zakresie kosztów zmiennych ogrzewania – od 1 lipca do 30 czerwca roku

            następnego,

       3)  w zakresie kosztów zmiennych podgrzewania wody wodociągowej - l raz w

             roku .

   2.   Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1  , jest dokonywane przez Spółdzielnie:

        1) w zakresie kosztów ogrzewania - po zakończeniu sezonu ogrzewczego,  w

            terminie do 31 października.

        2)   w zakresie kosztów podgrzania wody wodociągowej - po odczytach

             wodomierzy,  raz w roku - do 31 stycznia następnego roku.

        3) W rozliczeniu kosztów ogrzewania uwzględnia się koszty obsługi systemu

               rozliczeń pobieraną przez firmę rozliczeniową.

3.  Jeżeli w wyniku dokonanego rozliczenia , o którym mowa w ust. 1 i 2 , powstanie różnica między poniesionymi przez Spółdzielnię kosztami i opłatami pobranymi od odbiorców w lokalach , różnicę tę:

 

1)                               w zakresie opłat stałych - uwzględnia się przy ustalaniu wysokości opłat stałych na następny okres rozliczeniowy

          2)               w zakresie opłat zmiennych:

                  a)  w przypadku niedopłaty - użytkownik uwzględnia ją w opłacie za kolejny m-c,

                           po dokonanym rozliczeniu,

                   b)     w przypadku zwrotu nadpłat -  z kwoty zwrotu Spółdzielnia potrąca:

                              - zaległości czynszowe

                              - prawomocne wyroki sądowe,                             

                              -  inne , bezsporne zobowiązania finansowe wobec Spółdzielni,

 4.    Pozostała  z rozliczenia wzajemnych zobowiązań kwota pozostaje do dyspozycji użytkownika  lokalu.

 

5 .       W przypadku zmiany odbiorcy w lokalu, w wyniku zamiany lub kupna od poprzedniego właściciela wyposażonym w urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczenie kosztów ogrzewania, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, rozliczenie kosztów ogrzewania następuje z nowym odbiorcą.

6.     W przypadku kupna / wynajęcia / lokalu od Spółdzielni, dotychczasowego odbiorcę rozlicza się do wysokości naliczonych zaliczek, natomiast nowego odbiorcę oblicza się według wskazań podzielników kosztów c.o.

7.     W przypadku zmiany odbiorcy w lokalu wyposażonym w urządzenia do pomiaru ilości podgrzanej wody wodociągowej , o których mowa w § 3 ust.1 pkt 3, dokonuje się końcowego rozliczenia kosztów podgrzania wody wodociągowej wg wskazań tych urządzeń na dzień zmiany odbiorcy. W przypadku przekazania lokalu bez udziału Spółdzielni oraz braku odczytów urządzeń do pomiaru ilości podgrzanej wody wodociągowej na dzień zmiany odbiorcy, rozliczenie opłat za podgrzanie wody wodociągowej za cały okres rozliczeniowy , w którym nastąpiła zmiana odbiorcy, dokonuje się z nowym odbiorcą.

 

8.         W przypadku wystąpienia błędu w indywidualnym rozliczeniu kosztów, Spółdzielnia może dokonać ponownego rozliczenia budynku oraz wprowadzić korekty w całej nieruchomości lub też dokonać indywidualnej korekty rozliczenia danego lokalu i zwrócić kwotę niezależnie pobraną lub zażądać zwrotu kwoty niezależnie wypłaconej użytkownikowi w terminie 14 dni od daty dostarczenia korekty.

9.         Termin reklamacji związany z rozliczeniem / błędny odczyt urządzenia lub błędne rozliczenie/ wynosi 14 dni od daty dostarczenia użytkownikowi. Po tym terminie żadne reklamacje nie będą   uwzględniane.

10.       Kwoty wynikłe z dokonanych korekt indywidualnych , powiększą lub pomniejszą koszty ogrzewania lub ciepłej wody błędnie rozliczonej nieruchomości w następnym okresie obrachunkowym.

 

VIII   -  Powiadomienia.

§ 8

 

1.      Spółdzielnia na 14 dni przed planowanym odczytem powiadomi odbiorców ciepła o tym fakcie poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych.

 

2.      W przypadku nieobecności w lokalu jego użytkownika Spółdzielnia powiadomi pisemnie listem zwykłym, z wykorzystaniem pocztowych skrzynek doręczeń i wyznaczy dodatkowy 14-dniowy termin ponownego / II-go / odczytu.

3.      Bezskuteczny upływ tego terminu spowoduje naliczenie opłat za ciepło wg                      wskazań § 4 ust1.

 

      §  9

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą SM „Dom nad Słupią” w Słupsku  dnia 12.12.2011 r  roku,  z mocą obowiązującą od dnia  uchwalenia