UCHWAŁA nr 20 /2010

RADY  NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ „DOM NAD SŁUPIĄ” W

SŁUPSKU

Z dnia 28 czerwca  2010 roku

W sprawie : zatwierdzenia regulaminu rozliczania kosztów i ustalania opłat z

tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w

Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku .

 

Działając zgodnie z § 42 ust.1 pkt 20 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią”

w Słupsku uchwala się co następuje: 

§ 1

Tracą moc :

-         Regulamin  rozliczania opłat za zimną oraz ciepłą wodę w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku  uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.10.2004 roku  - Uchwałą nr 21/2004

 

-         Aneks  nr 1 do Regulaminu rozliczania opłat za zimną oraz ciepłą wodę w zasobach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku  uchwalony przez Radę Nadzorczą  Uchwałą nr 11/2005 z dnia 19.12.2005r,

 

§ 2

 

Wprowadza się zmianę w :

Uchwale nr 18/2009 z dnia 15.12.2009 roku dot. standaryzacji systemu instalacji oraz odczytów liczników wody ciepłej i zimnej w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię skreślając całą treść  § 7 i wprowadzenie jego nowego brzmienia § 7 :

 

....   Szczegółowe regulacje dot. zasad odczytów są zawarte w Regulaminach :

 

-         rozliczeń  ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczonej centralnie poprzez instalację w budynkach  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku / Uchwała RN nr ... /2010 z dnia 28.06.2010r.

 

     -  rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w

   Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku w

      Słupsku / Uchwała RN nr .../2010 z dnia  28.06.2010r.

 

§ 3

 

Zatwierdza się regulamin rozliczeń  zimnej wody  w  zasobach   Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  28 .06.2010 roku.

 

 

 Regulamin

 Rozliczenia kosztów i ustalania opłat z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w  Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią” w Słupsku.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 20/2010 z dnia 28.06.2010r

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, póz. 858 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 - Prawo o miarach (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

243, póz. 2441 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. Nr 119, póz. 1116 z późniejszymi zmianami)

Statut SM „Dom nad Słupią" w Słupsku

Umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawarte przez SM „Dom nad Słupią" w

Słupsku.

§1

1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat z tytułu dostawy wody
i odprowadzania ścieków. Regulamin dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych, lokali

użytkowych i pomieszczeń gospodarczych wyposażonych w instalacje wodno -kanalizacyjna.

2. Spółdzielnia pośredniczy w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków pomiędzy
dostawcą a odbiorcami - użytkownikami lokali. .

3.    Podstawę rozliczania kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków przez
Spółdzielnię z dostawcą są wskazania wodomierzy głównych w budynkach, aktualnie
obowiązujące taryfy opłat za wodę i ścieki oraz zawarte umowy.

4. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że ilość pobranej wody równa się ilości
odprowadzanych ścieków.

5.  Regulamin stosuje się do członków Spółdzielni, posiadaczy spółdzielczych praw do
lokali oraz posiadaczy praw odrębnej własności lokali nie będących członkami,
najemców lokali, osób użytkujących lokale bez tytułu prawnego - zwanych dalej

użytkownikami.

6.  Koszty dostawy wody ustala się i rozlicza odrębnie dla wszystkich lokali
podłączonych do wodomierzy głównych zainstalowanych w poszczególnych
budynkach lub hydroforniach i wymiennikowniach dla zespołów budynków, wg.
sumy kosztów wynikających z ich wskazań.

7.  Jeżeli rozwiązania techniczno - organizacyjne to umożliwiają- należy ustalać koszty
dostawy wody i dokonywać rozliczeń odrębnie dla wszystkich lokali podłączonych do
jednego wodomierza głównego.

8.      Pod pojęciem zespół budynków rozumie się grupę kilku budynków, do których woda
dostarczana jest z jednego przyłącza, opomiarowanego jednym wodomierzem
głównym.

9.      Rozliczenie kosztów dostawy wody obejmuje:

l/ opłatę za zużycie wody zimnej i odprowadzenie ścieków,

2/ inne opłaty wynikające z taryfy opłat za wodę i ścieki niezależne od Spółdzielni

(np. opłaty abonamentowe),

3/ różnice w zużyciu wody i odprowadzeniu ścieków,    ' 4/ opłaty za odczyty i rozliczenie zużycia wody w lokalach.

10.  Pod pojęciem różnic w zużyciu wody rozumie się koszt niepokryty wniesionymi
przez użytkowników lokali opłatami, figurujący w księgach rachunkowych na koniec
okresu rozliczeniowego /nierozliczony koszt dostawy wody/ wynikający z różnic
wskazań pomiędzy wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy
lokalowych i wniesionych opłat wynikających z ryczałtu dla lokali nie
opomiarowanych.

11 .Kwota różnic w zużyciu wody zwiększa koszty zużycia wody w następnym okresie rozliczeniowym i podlega rozliczeniu pomiędzy wszystkie lokale w obrębie budynku

lub zespołu budynków, poprzez:

l/ ustalenie opłat miesięcznych dla lokali mieszkalnych, a począwszy od rozliczenia za 2010 rok - poprzez jednorazową spłatę kwoty różnic, po rozliczeniu roku. 2/jednorazowe obciążenie lokali użytkowych i pomieszczeń gospodarczych.

12.   W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o rozliczeniu
różnic w zużyciu wody w sposób inny niż określony w ust. 11.

13.   Upoważnia się Zarząd Spółdzielni do wydłużania terminu spłaty zadłużenia z tytułu
różnic w zużyciu wody, na podstawie indywidualnych wniosków użytkowników
lokali, na okres nie dłuższy niż do końca kolejnego okresu rozliczeniowego. W takim
przypadku od niespłaconej kwoty naliczane będą odsetki w wysokości ustawowej.

14.   Różnice w zużyciu wody rozlicza się na wszystkich użytkowników lokali.

15.   W zakresie rozliczania różnic w zużyciu wody, wodomierze lokalowe i ustalone
ryczałty traktowane są jako podzielniki kosztów tych różnic.

16.   Ustala się okres rozliczeniowy zużycia wody i odprowadzenia ścieków od dnia
01 stycznia do 31 grudnia każdego roku.

17.   Za lokal wyposażony w wodomierze /lokalowe/ uznaje się lokal mieszkalny ,
użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są urządzenia

pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach, to znaczy

posiadające:

l/ ważną legalizację i plomby Głównego Urzędu Miar. Okres ważności zarówno dla

wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej wynosi do5 lat 21 nie naruszoną plombę SM „Dom nad Słupią" na połączeniu śrubunkowym wodomierza z

przyłączem wodnym , zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem urządzenia

lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia, 3/ dokumentację montażową sporządzoną przez służby reprezentujące Spółdzielnię.

18.  W lokalach wyposażonych w instalację ciepłej i zimnej wody rozliczenie
kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków prowadzi się w oparciu o sumę

wskazań wodomierzy zimnej i ciepłej wody. 19.Lokal nie wyposażony w wodomierze mierzące zużycie wody wszystkich punktów

czerpalnych jest lokalem nieopomiarowanym. 20. Ilekroć w Regulaminie używane jest określenie:

l/ "ciepła woda" - należy przez to rozumieć zimną wodę służącą do podgrzania, 21 „opłaty wniesione" - należy przez to rozumieć przychody należne, choćby nie

zostały jeszcze otrzymane, 3/ cena wody - należy przez to rozumieć cenę dostawcy za dostawę wody i

odprowadzenie ścieków.

II. ZASADY ODCZYTÓW IROZLICZEŃ

§2

1. Obligatoryjne odczyty wskazań wodomierzy głównych dokonywane są przez pracowników Spółdzielni oraz automatycznie w systemie elektronicznym w budynkach z zamontowanymi na wodomierzach urządzeniami zdalnego odczytu w okresach: 1/ przy zmianie cen, 21 miesięcznych - w budynkach niemieszkalnych - w terminie zgodnym z terminem

odczytu dostawcy wody,

3/ przy wymianie wodomierza przez dostawcę wody.

Odczytów należy dokonywać przy udziale przedstawiciela dostawcy wody i administratora Spółdzielni.

Wyniki odczytów ewidencjonowane są w rejestrach prowadzonych przez pracowników Spółdzielni zobowiązanych do dokonywania odczytów, w podziale na poszczególne wodomierze i budynki.

2.  Odczytów wskazań wodomierzy lokalowych wody zimnej i ciepłej dokonuje się :

l/ w lokalach mieszkalnych - obligatoryjnie - na koniec okresu rozliczeniowego i przy zmianach cen , fakultatywnie na indywidualny wniosek użytkownika oraz kontrolnie na podstawie decyzji Zarządu,

21 w lokalach użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych w budynkach mieszkalnych - obligatoryjnie - na koniec każdego miesiąca oraz przy zmianach cen i użytkownika lokalu, fakultatywnie - kontrolnie na podstawie decyzji Zarządu,

3/ w lokalach użytkowych i pomieszczeniach gospodarczych w budynkach niemieszkalnych - obligatoryjnie - w terminach odczytu wodomierzy głównych, oraz przy zmianach cen i użytkownika lokalu, fakultatywnie - na podstawie decyzji Zarządu,

3.  Przy zmianach cen wody, w razie braku decyzji Zarządu o przeprowadzeniu

odczytów, stosuje się szacunek odczytu wyliczony na podstawie zużycia z poprzedniego okresu (jeżeli jest to możliwe - co najmniej z 6 miesięcy)

4.  Terminy odczytów podaje się do wiadomości w formie pisemnej co najmniej na 7 dni

przed planowanym terminem odczytu, w sposób zwyczajowo przyjęty - poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach sched • wych oraz zamieszczenie na stronie internetowei. W przypadku nieobecności użytkownika lokalu, zobowiązany jest on do niezwłocznego skontaktowania się z administracją SM „Dom nad Słupią", w celu uzgodnienia dodatkowego terminu odczytu. Dodatkowy odczyt może być dokonany nie później, niż w terminie 14 dni od daty odczytu wodomierzy w budynku.

5.   Odczyty wodomierzy indywidualnych potwierdzane są podpisem użytkownika lokalu,
na karcie odczytowej. W przypadku odmowy podpisania karty odczytowej przez
użytkownika lokalu, do rozliczenia zużycia wody w tym lokalu przyjmuje się
wysokość odczytu wpisaną przez odczytującego wodomierz, z adnotacją o odmowie
potwierdzenia i jej przyczynach.

6.   Odczytów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7.   Lokale w których nie było możliwości dokonania odczytu wodomierza (nieobecność
użytkownika lokalu) rozliczane są szacunkowo, na podstawie średniego zużycia z
poprzedniego okresu (jeżeli to możliwe, co najmniej z 6 miesięcy).

Jeżeli w ciągu    dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych nie dojdzie do odczytu wodomierzy w lokalu, lokal ten jest rozliczany za ostatni okres oraz w następnych okresach rozliczeniowych jak lokal nieopomiarowany.

8.  W przypadku nieodczytania wodomierza lokalowego, użytkownik lokalu jest

powiadamiany o konsekwencjach przewidzianych w regulaminie z tego tytułu - listem zwykłym.

9.  Przywrócenie do rozliczania zużycia wody wg wskazań wodomierzy lokalowych
może nastąpić począwszy od nowego okresu rozliczeniowego, po odczytaniu
wodomierzy w lokalu dokonanym na pisemny wniosek użytkownika lokalu .

10.Użytkownik lokalu opomiarowanego ma prawo składać reklamacje w zakresie

rozliczenia zużycia wody według wodomierzy lokalowych, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia rozliczenia. Rozpatrzenia reklamacji dokonuje Zarząd Spółdzielni, powiadamiając zainteresowanego o sposobie załatwienia, w ciągu 14 dni roboczych od daty ich złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin ten może być wydłużony do 21 dni roboczych.

11.      Z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych, użytkownik może złożyć
reklamacje w terminie późniejszym.

12.      Okres oczekiwania na załatwienie reklamacji nie zwalnia użytkownika lokalu z
uregulowania opłaty wynikającej z rozliczenia.

§3

1.       Użytkownicy lokali ponoszą koszty odczytu i rozliczeń wody, które odnoszone są do
każdego wodomierza.

2.   Wysokość odpłatności na pokrycie kosztów odczytu i rozliczenia wody ustala Rada

Nadzorcza Spółdzielni, na wniosek Zarządu.

§ 4

1.      W przypadku stwierdzenia niesprawności wodomierza lokalowego /postój
wodomierza/, użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt do
Spółdzielni w celu usunięcia awarii.

2.      W uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może podjąć decyzję o rozliczeniu
lokalu za pobraną wodę od ostatniego odczytu, na podstawie średniodobowego
zużycia wody z dwunastu poprzednich miesięcy poprzedzających postój lub inną
awarię wodomierzy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie średniodobowego zużycia wody
z 12 miesięcy, okres przyjęty do rozliczeń może być krótszy. W przypadku
stwierdzenia niesprawności wodomierza po opomiarowaniu lokalu po raz pierwszy
(brak pomiaru zużycia wody w lokalu), rozliczenia zużycia wody za okres
niesprawności wodomierza dokonuje się przyjmując, że zużycie wody w lokalu równe
jest wniesionym zaliczkom w okresie po opomiarowaniu, a przed awarią wodomierza.

3.      W sytuacji kwestionowania przez użytkownika lokalu prawidłowości pracy
wodomierza, Spółdzielnia zleci na jego pisemny wniosek dokonanie technicznej
ekspertyzy urządzenia. W przypadku potwierdzenia prawidłowości działania
wodomierza, koszt ekspertyzy technicznej poniesie użytkownik lokalu. Potwierdzenie
w wyniku ekspertyzy nieprawidłowej pracy wodomierza, spowoduje dokonanie przez
Spółdzielnię korekty obciążenia za wodę. Korekta będzie dotyczyć obciążenia za
okres od ostatniego odczytu. Należność za zużycie wody będzie obliczona według
średniodobowego zużycia wody z co najmniej 6-ciu poprzednich miesięcy.

W tym przypadku koszt ekspertyzy pokryje Spółdzielnia.

§5

1. Warunkiem dokonania poprawnego i rzetelnego rozliczenia wody są sprawnie

działające wodomierze, posiadające aktualna cechę legalizacyjną.

2. Obowiązek legalizacji wodomierzy głównych spoczywa na dostawcach wody.

3. Obowiązek organizowania procedury ponownych legalizacji wodomierzy lokalowych
ciąży na Spółdzielni.

4. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej o której mowa w § l, ust.17,
zawinionej przez użytkownika, przez co najmniej jeden z użytkowanych wodomierzy
w lokalu, rozliczenie zużycia wody za okres od ostatniego odczytu do dnia w którym
ustaną przy czyny o których tu mowa, zużycie wody zostanie rozliczone jak w lokalu
nieopomiarowanym.

5.   Jednostką rozliczeniową kosztów okresowej legalizacji wodomierzy jest l szt.
wodomierza. Na pokrycie kosztów okresowej legalizacji wodomierzy pobierane są
miesięczne opłaty wg. stawek ustalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.

6. Opłaty z tytułu okresowej legalizacji wodomierzy są składnikiem opłat za lokale i nie
podlegaj ą rozliczeniu w przypadku przekazania lokalu do Spółdzielni, sprzedaży,
zamiany itp. Dokonywane wpłaty stanowią środki funduszu remontowego.

Koszty legalizacji wodomierzy są pokrywane z tych środków.

7.   W przypadku stwierdzenia postoju wodomierza po upływie okresu gwarancji, przed
datą legalizacji, Spółdzielnia dokonuje wymiany niesprawnego wodomierza na nowy.

8.   Koszt wymiany wodomierza o której mowa w ust. 7 rozliczany jest następująco:
l/ środkami zgromadzonymi od dnia poprzedniej wymiany wodomierza, przez

użytkowników lokalu na funduszu remontowym przeznaczonym na legalizację oraz na modernizację (informatyzację) systemu rozliczeń i odczytu wskazań wodomierzy,

21 koszt nicpokryty środkami funduszu remontowego pokrywany jest przez użytkownika lokalu, na podstawie faktury wystawionej przez Spółdzielnię.

§6

1. W ciągu okresu rozliczeniowego użytkownicy lokali wnoszą zaliczki na pokrycie
kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków. Comiesięczne opłaty za zużycie
wody wnoszone przez użytkowników lokali należy traktować jako zaliczki na poczet
pokrycia całkowitych kosztów dostawy wody.

2.      Spółdzielnia ustala wysokość opłat zaliczkowych za dostawę wody. Opłaty
zaliczkowe pobierane są przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego. Jeżeli w ciągu

okresu rozliczeniowego wystąpią zmiany w warunkach dostawy wody mające wpływ na wysokość kosztów, Spółdzielnia może dokonać zmian w wysokości opłat zaliczkowych.

3.      Zaliczki są rozliczane po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

4.      Nowy wymiar zaliczek dla użytkowników lokali mieszkalnych ustalany jest:

1/ dla wszystkich użytkowników w terminie l miesiąca po rozliczeniu zużycia za

poprzedni okres,

   2/ przy zmianie użytkownika,

3/ na wniosek użytkownika - w uzasadnionych przypadkach,

4/ w przypadku zmiany przez dostawcę cen wody.

5.      Księgi rachunkowe Spółdzielni są prowadzone w sposób umożliwiający ustalenie
kwoty wniesionych opłat na pokrycie kosztów zużycia wody, poniesionych kosztów
zużycia wody oraz wyniku rozliczenia, na koniec każdego okresu rozliczeniowego dla
każdego budynku lub zespołu budynków.

6.      W przypadku różnicy w datach odczytu wodomierzy głównych przez dostawcę wody i
odczytu wodomierzy indywidualnych na koniec okresu rozliczeniowego, Spółdzielnia
dokonuje szacunkowej korekty zużycia wody w budynku lub zespole budynków, na
podstawie odczytów wodomierzy głównych dokonanych przez pracowników
Spółdzielni. Różnica wynikająca z korekty jest ujmowana w księgach rachunkowych
jako dostawa niefakturowana lub dostawa w drodze.

7.      Koszty zużycia wody oraz wniesione opłaty przez poszczególne budynki lub zespoły
budynków w okresie rozliczeniowym, są ustalane na podstawie ksiąg rachunkowych.

8.      Rozliczenie różnic w zużyciu wody stanowi odrębną pozycję opłat.

9.      Użytkownicy lokali są obciążam kosztami odczytu i rozliczenia wody przy rozliczeniu
okresu. Obciążenie to stanowi odrębną pozy ej ę rozliczeń kosztów zużycia wody.

§7

1.      Dla lokali mieszkalnych opomiarowanych, podłączonych do wodomierza głównego
ustala się indywidualne zaliczki miesięczne na pokrycie kosztów zużycia wody na
podstawie ilości wody zużytej w poprzednim okresie rozliczeniowym /jeśli to
możliwe w okresie 12 m-cy/.

2.      W przypadku opomiarowania zużycia wody w lokalu po raz pierwszy oraz w
przypadku zmiany użytkownika lokalu, zaliczkę miesięczną na pokrycie kosztów
zużycia wody ustala się jako iloczyn 4 m3 wody na l osobę zameldowaną
/zamieszkałą/ w lokalu. W przypadku nie zgłoszenia żadnej osoby, przyjmuje się, że w
lokalu zamieszkuje l osoba.

3.      W przypadku opomiarowania lokalu w trakcie miesiąca, do rozliczenia ryczałtu
przyjmuje się średniodobowy ryczałt za dni w których lokal był nieopomiarowany.
Lokal uważa się za opomiarowany od dnia następnego po dokonaniu .technicznego
odbioru wodomierzy.

4.      Po zakończeniu okresu rozliczeniowego na podstawie dokonanego odczytu
wodomierzy oraz obowiązujących cen wody ustalany jest rzeczywisty koszt zużycia
wody opomiarowanej w lokalu.

5.      Wniesione zaliczki podlegają rozliczeniu z kosztem wynikającym ze wskazań
wodomierzy lokalowych.

6.  Różnice z rozliczenia wodomierzy lokalowych:

l/ dodatnie - oznaczają nadwyżkę wniesionych zaliczek nad kosztami zużycia wody i mogą być zwracane użytkownikowi lokalu po potrąceniu istniejących należności Spółdzielni od użytkownika lokalu z różnych tytułów, w terminie 14 dni od złożenia pisemnego wniosku,

21 ujemne - oznaczaj ą nadwyżkę kosztów zużytej wody nad wniesionymi zaliczkami i winny być uregulowane w miesiącu następnym po dokonaniu rozliczenia, w terminie przewidzianym dla wnoszenia opłaty miesięcznej za używanie lokalu.

7.   Na wniosek użytkownika lokalu Zarząd może wyrazić zgodę na rozłożenie w czasie
spłaty
ujemnej różnicy z rozliczenia wody na okres nie dłuższy niż do końca okresu
rozliczeniowego. Powyższe nie zwalnia użytkownika lokalu z uiszczenia odsetek za
zwłokę.

8.       Rozliczenia kosztów zużycia wody dokonuje się także w przypadku zgłoszonej
zmiany użytkownika lokalu.

9.   W przypadku zmiany użytkownik? w trakcie okresu rozliczeniowego, Spółdzielnia
dokonuje rozliczenia kosztów zużycia wody w lokalu na wniosek dotychczasowego

użytkownika. W przeciwnym wypadku lokal jest rozliczany z pominięciem faktu zmiany użytkownika. Wynik rozliczenia kosztów-zużycia wody obciąża solidarnie osoby użytkujące lokal w chwili dokonania rozliczenia.

§8

1.       Dla lokali mieszkalnych nieopomiarowanych (nie posiadających wodomierzy
lokalowych), podłączonych do wodomierza głównego ustala się miesięczne opłaty
ryczałtowe na pokrycie kosztów zużycia wody w kwocie stanowiącej iloczyn 10 m3
wody na l osobę zameldowaną/zamieszkałą/ w lokalu i aktualnej ceny stosowanej
przez dostawcę wody. W przypadku nie zgłoszenia żadnej osoby, przyjmuje się, że w
lokalu zamieszkuje l osoba.

2.   W budynkach wyposażonych w instalację centralnie ciepłej wody a nie opomiarowanych

przyjmuje się, że w ilości ryczałtowej 10 m3 wody - 6 m3 stanowi woda zimna, 4 m3 stanowi woda podgrzana.

3.      w przypadku gdy faktyczne zużycie zimnej i ciepłej wody przed zastosowaniem opłaty
ryczałtowej jest wyższa od ustalonej w punkcie l lub 2 podwyższa się opłaty
ryczałtowe co najmniej do poziomu faktycznego zużycia obliczonego na podstawie odczytów
z licznika głównego na budynku.

4.      Opłaty ryczałtowe nie podlegaj ą indywidualnemu rozliczeniu po zakończeniu okresu
rozliczeniowego, z zastrzeżeniem zapisów § 9, ust.2.

5.      Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o zastosowaniu innych wysokości opłat
ryczałtowych dla lokali nieopomiarowanych w poszczególnych budynkach, w oparciu
o wyniki rozliczeń kosztów zużycia wody.

§9

1.      Po zakończeniu okresu rozliczeniowego /roku kalendarzowego/ na podstawie ksiąg
rachunkowych ustalany jest wynik rozliczenia kosztów i przychodów z tytułu
zużycia wody. Wynik ujemny stanowi niedobór (saldo - niedopłata) przychodów z
opłat mieszkańców, w stosunku do poniesionych kosztów. Wynik dodatni stanowi
nadwyżkę (saldo - nadpłata) przychodów z opłat mieszkańców nad poniesionymi
kosztami. Różnice w zużyciu wody podlegaj ą rozliczeniu w opłatach wnoszonych
przez wszystkie lokale, w następnych okresach rozliczeniowych.

2.      Użytkownicy lokali zobowiązani są do pokrycia niedoboru wniesionych opłat lub
uprawnieni do zwrotu nadwyżki wniesionych opłat nad kosztami. Niedobór lub
nadwyżka ustalane są proporcjonalnie do ilości zużytej wody, wykazanej przez
wodomierze lokalowe oraz ilości wody ustalonej w ryczałcie dla lokali
nieopomiarowanych. Podstawę rozliczeń stanowi ilość wody ustalona dla roku
rozliczanego.

3.  W przypadku opomiarowania lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego sumuje się

ilości wody wykazanej przez wodomierze lokalowe i ustalonej w postaci ryczałtu.

4.  Kwota jednostkowa kosztu przypadająca na l m3 wody wynika z ilorazu kwoty
kosztu do pokrycia przez użytkowników lokali w budynku lub zespole budynków i
sumy ilości m3 wody wykazanej przez wodomierze indywidualne oraz opłaconej w
formie ryczałtu przez lokale nieopomiarowane, w okresie rozliczeniowym.

5.      Kwota opłaty na pokrycie różnic w lokalach mieszkalnych do końca 2010 roku
wnoszona jest comiesięcznie w równej wysokości, zapewniającej spłatę różnicy do
końca roku obrachunkowego. Począwszy od rozliczenia za 2011 rok

opłata na pokrycie różnic wnoszona jest jednorazowo, do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano rozliczenia, z zastrzeżeniem § l, ust. 12il3.

6. Kwota opłaty na pokrycie różnic dla lokali niemieszkalnych wnoszona jest w następnym
miesiącu po rozliczeniu kosztów zużycia wody.

7.  W sytuacji zmiany użytkownikajf Hlu, nowy użytkownik przejmuje w całościobowiązek
wnoszenia zaliczek oraz opłat na pokrycie różnicy w zużyciu wody.

8.      W przypadku, kiedy w wyniku rozliczenia wody w budynku lub zespole budynków
wystąpi nadwyżka wniesionych opłat nad poniesionymi kosztami, saldo to zostanie
rozliczone w najbliższym okresie rozliczeniowym w sposób wskazany w § 9, ust.2,
jako różnica z rozliczenia wody podlegająca zwrotowi, na zasadach analogicznych jak
dla pokrycia niedoboru.

9.  Przyjęcie dla budynku lub zespołów budynków normy zużycia wody w lokalach
nieopomiarowanycli w ilości niższej niż l O m3 może nastąpić wyłącznie na
podstawie uchwały Rady Nadzorczej. W takim przypadku do spłaty różnicy z
rozliczenia wody zobowiązane są wyłącznie użytkownicy lokali nieopomiarowanych.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA LOKALU

§ 10

1. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:

l/ zabezpieczenia urządzeń pomiarowych przed możliwością ich uszkodzenia,

2/ przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania wodomierzy. Zmiana może być dokonana na wniosek zainteresowanego za zgodą i na warunkach ustalonych przez Spółdzielnię.

3/nienaruszania plomby legalizacyjnej i monterskiej,

4/ umożliwienia łatwego dostępu do wodomierzy w celu ich wymiany lub odczytu ich

wskazań,

    5/ niezwłocznego informowania Spółdzielni o fakcie zatrzymania pracy wodomierza

(brak wskazania zużycia wody),

6/ udostępnienia lokalu osobie odczytującej lub innym uprawnionym   

    Służbom.

Spółdzielni, w celu wymiany wodomierza, kontroli stanu instalacji i urządzeń oraz odcięcia dostaw}' wody.

2.  W przypadku braku dostępu do lokalu w okresie dłuższym niż 3 m-ce, celem
dokonania legalizacji wodomierzy lokalowych - koszt dostawy wody do tego lokalu
określany będzie jak dla lokalu nieopomiarowanego.

3.     Użytkownik lokalu zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osobie odczytującej
podczas wykonywania obowiązków służbowych /np. zagrożenie ze strony zwierząt
domowych/.

4.  Użytkownik lokalu jest zobowiązany do utrzymywania urządzeń odbiorczych jak i
całej instalacji wodociągowej w lokalu w należytym stanie technicznym, w sposób
zapobiegający wyciekom wody

5. Użytkownik lokalu, który naruszy system pomiaru wody, oprócz sankcji przewidzianych w mniejszym regulaminie, ma obowiązek pokrycia kosztów doprowadzenia instalacji do stanu zgodnego z dokumentacją techniczną, wymiany uszkodzonych liczników, legalizacji oraz oplombowania wodomierzy.

                                                   §11

1.  W przypadku zmiany użytkownika lokalu opomiarowanego, zdający jak i przejmujący

zobowiązani są do dostarczenia do Działu Ekonomicznego Spółdzielni wspólnego oświadczenia ze stanami wodomierzy na dzień przekazania lokalu.

2. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, zobowiązania wynikające z rozliczenia
kosztów zużycia wody przechodzą na nabywcę lokalu.

lV. OBOWIĄZKI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ.

§12

Na Spółdzielni ciążą następujące obowiązki:

1.       Dokonywanie okresowych legalizacji wodomierzy w terminach wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.   Wymiany wodomierzy uszkodzonych.

3.       Dokonywanie oplombowania wodomierzy w przypadkach wykonywania robót
wymagających jego demontażu.

4.   Powiadamianie użytkowników lokali o zmianach wysokości opłat za wodę poprzez
dostarczanie nowych wymiarów opłat.

5.   Kontrolowanie prawidłowości pracy wodomierzy podczas wykonywania innych prac
niż w/w w poszczególnych lokalach.

6.       Czuwanie nad okresami legalizacji i prawidłowością działania wodomierzy głównych
oraz informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach dostawcę wody w celu
niezwłocznego ich usunięcia.

V. NALICZENIE OBCIĄŻENIA ZA ZUŻYCIE WODY W PRZYPADKU NIELEGALNEGO POBORU WODY ORAZ DZIAŁANIA NA SZKODĘ OSÓB TRZECICH.

§13

1.  W przypadku stwierdzenia usiłowania lub faktycznego poboru wody z pominięciem urządzeń

pomiarowych, stwierdzenia naruszenia urządzeń pomiarowych polegającego na:

l/ demontażu urządzeń pomiarowych,

21 powstrzymywaniu biegu urządzeń pomiarowych poprzez ingerencję mechaniczną z zewnątrz, lub poprzez stosowanie magnesów neodymowych itp.,

3/ uszkodzeniu lub zerwaniu plomb legalizacyjnych i monterskich,

4/ stwierdzeniu trwałych uszkodzeń obudowy licznika (pęknięcia lub uszkodzenia powierzchniowe świadczące o działaniu czynników zewnętrznych), Spółdzielnia dokona obciążenia użytkownika lokalu za zużycie wody i odprowadzenie ścieków określone w formie ryczałtu.

Do ustalenia należności za podgrzanie wody ciepłej przyjmuje się stawkę wynikającą z regulaminu rozliczeń kosztów ciepła i przygotowanie (podgrzanie) wody użytkowej.

2.  Wysokość obciążenia w formie ryczałtu następuje w przypadku stwierdzenia przesłanek

wynikających z § 14 ust. l pkt 1-4 do których stosuje się niżej wymienione normy ryczałtowe: a/ wodomierzy wody zimnej - w ilości 10 m3 / osobę w stosunku miesięcznym; b/ wodomierzy wody ciepłej - w ilości 5 m3 /osobę w stosunku miesięcznym;

3.  Obciążenie zostanie dokonane za przypadające okresy od ostatniego
niekwestionowanego odczytu wodomierzy do dnia wyeliminowania możliwości nielegalnego poboru wody włącznie.

§14

W przypadku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokalu, po bezskutecznym

wezwaniu do zapłaty, Spółdzielnia ma prawo dokonać odcięcia:

l/ dostawy wody cieplej za okres zadłużenia powyżej 3-ch miesięcy - użytkownikom

lokali mieszkalnych

21 dostawy wody ciepłej i zimnej za okres zadłużenia powyżej 2-ch miesięcy użytkownikom lokali użytkowych.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI.

§15

1.  Użytkownik lokalu ponosi pełne koszty :

a/ wymiany wodomierzy i napraw wynikających z przyczyn ich nieprawidłowego

użytkowania, b/ ekspertyzy technicznej w przypadku potwierdzenia uszkodzenia wodomierza

świadczącego o zamierzonym działaniu czynników zewnętrznych mogących mieć

wpływ na prawidłową pracę tych urządzeń, c/ odłączenia i ponownego podłączenia dopływu wody.

2. W przypadku stwierdzenia:

-         nielegalnego poboru wody z pominięciem urządzenia pomiarowego, lub

-         ingerencji w prawidłowość wskazań urządzenia pomiarowego, a także

-         ujawnienia przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem,

użytkownik lokalu zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodociągowej cło stanu pierwotnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązuj ą stosowne przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dom nad Słupią" w Słupsku.