REGULAMIN

Ustanowienia spółdzielczych  praw do lokali , odrębnej własności lokalu , zamiany i najmu mieszkań.

 

I  Tytuły prawne do lokali

§ 1

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może :

1  / ustanowić na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność Spółdzielni: 

a/ w wyniku wzajemnej zamiany mieszkań,

b/ pochodnym nabyciem uprawnień do zajmowanego lokalu typu

lokatorskiego,

              c/  wynikającym z przepisów prawa spółdzielczego,

 2 /  ustanowić na rzecz członków spółdzielcze własnościowe  prawo

      do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w budynkach stanowiących własność Spółdzielni,

a/ z nowych inwestycji,

b/ z odzysku / wolnych w sensie prawnym / własnościowych po

przeprowadzeniu przetargu,

c/ z odzysku / wolnych w sensie prawnym / lokatorskich, dla których po przekształceniu prawa na  własnościowe  przeprowadza  się przetarg.  Ogłoszenie o przetargu dokonuje się w prasie o zasięgu wojewódzkim. Zasady przeprowadzania przetargu określa regulamin ,

 3 / ustanowić na rzecz członków spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu użytkowego,  a także do   

      miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub 

      współwłasność Spółdzielni,

4 /  ustanowić na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego , domu jednorodzinnego    

     lub lokalu o innym przeznaczeniu , a także ułamkowego udziału we współwłasność w budynkach  

     stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,  

5 / wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących   

      własność lub współwłasność Spółdzielni.  

                                                      § 2

1.Spółdzielnia nie ingeruje w określenie wielkości mieszkania.                                                               2. Członek ma prawo wyboru lokalizacji szczegółowej mieszkania z nowych inwestycji / budynek, klatka schodowa, kondygnacja, itp. / w kolejności numeru zawartej umowy.

§  3

1.     Przez umowę o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielni 

        zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład  

        mieszkaniowy oraz uiścić opłaty określone w  ustawie i w statucie Spółdzielni.

  1. Spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do   

           małżonków .

     3.   Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne , nie przechodzi na     

            spadkobierców i nie podlega egzekucji.

  1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między  

      członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  

     mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

       § 4

1.              Przez umowę o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.

2.      Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.      Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzileni może być tylko jedna z nich , chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom .

4.     Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu . Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 

§ 5

1.            Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności , powinna zobowiązywać obie strony do zawarcia , po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać :

1/ zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrycia kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestnictwa w innych zobowiązaniach z budową – określonych w umowie,

2/ określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

3/ określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4/ określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

5/ określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.

 

  1. Spółdzielnia ustanawia na  rzecz członka  odrębną  własność lokalu w formie aktu notarialnego zawartego   

między członkiem  a Spółdzielnią najpóźniej 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili , gdy ze względu na stan inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu. 

  1. Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli     

        członków przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

 

II.                Zamiana mieszkań

§  6

Zamiana mieszkań może być dokonywana przez członków we własnym zakresie, wtedy zainteresowani przeprowadzają ja za zgoda Spółdzielni lub stosownie do możliwości Spółdzielni przy jej udziale.

                                       § 7

   1  Spółdzielnia nie prowadzi ewidencji wniosków o zamianę.

Członkowie Spółdzielni mogą za zgoda Spółdzielni dokonywać miedzy sobą zamiany zajmowanych lokal , jak również zamiany z najemcami lokali mieszkalnych, właścicielami lokali w domkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych a także właścicielami właścicielami odrębnych własności lokali .

2. Zamiana mieszkań miedzy członkami rożnych Spółdzielni uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Zarząd zainteresowanych Spółdzielni .

3. Zamiana mieszkań miedzy członkami Spółdzielni, a najemca lokalu

 mieszkalnego uzależniona jest od wyrażenia zgody i dokonania przydziału. na rzecz dotychczasowego   członka przez dysponenta lokalu zajmowanego przez najemcę.                                                                               

4.Zamiana wzajemna mieszkań jest skuteczna z chwilą ustanowienia prawa do lokalu na rzecz osoby , która w wyniku zamiany uzyskuje mieszkanie w Spółdzielni.

III.  Najem Mieszkań

   § 8

1. Spółdzielnia w ramach posiadanych możliwości może wynajmować lokale mieszkalne stanowiące jej własność.

2.Mieszkania przeznaczone na wynajem nie podlegają zasadom gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, a zasady dotyczące rozliczenia oraz opłat za ich używanie określa § 10 pkt 2 niniejszego Regulaminu.

3.Liczbę mieszkań przeznaczonych na wynajem określa Zarząd Spółdzielni,

 

§  9

Najemcami lokali mieszkalnych mogą być osoby fizyczne:

1/ członkowie Spółdzielni, którzy ubiegają się o przydział mieszkania w Spółdzielni i wpłacili na podstawie zawartej umowy o realizacje mieszkania zaliczkę na wkład budowlany,

2/ członkowie Spółdzielni przeprowadzający remont mieszkania we własnym zakresie i za zgoda Spółdzielni, wymagający opróżnienia mieszkania przez wszystkich domowników,

3/ członkowie Spółdzielni , którzy utracili możliwość zamieszkiwania

w dotychczasowym mieszkaniu na skutek klęski żywiołu,

4/ skierowane przez osoby prawne na mocy Statutu,

5/ inne osoby fizyczne będące byłymi członkami Spółdzielni, które zostały pozbawione członkostwa na skutek zadłużenia z tytułu opłat za używanie mieszkania a po pozbawieniu członkostwa uregulowały całość zadłużenia,

§ 10

1.. Najem lokali mieszkalnych przez osoby wymienione w  § 9 odbywa się na podstawie umowy najmu .  . 2.Oplata za używanie mieszkania zajmowanego na podstawie umowy najmu, obejmuje rzeczywiste koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, odpisy na fundusz remontowy, koszty Zarządu ogólnego, koszty dostawy centralnego ogrzewania i cieplej wody oraz inne koszty określone w umowie.

                              §  11

 l. Najemca zobowiązany jest wnieść wpłatę w wysokości 300% opłaty

określonej w zawartej umowie, która nie podlega oprocentowaniu.

 2 .Opłatę, o której mowa w ust.1  najemca wnosi przed objęciem mieszkania.

 3.Nie pobiera się opłaty , o której mowa w ust.1 w przypadkach określonych w § 9 pkt 2 i 3 regulaminu.

4.Opłata o której mowa w ust. 1 stanowi kaucję gwarancyjną związaną z zabezpieczeniem należności związanych z uszkodzeniami najmowanego lokalu a nie będących wynikiem zwykłego używania lokalu. Opłata o której mowa podlega rozliczeniu z najemcą lokalu po ustaniu najmu.

IV Postanowienia końcowe

§ 12

1.Regulamin niniejszy został uchwalony przez Rade Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Dom nad Słupia" w Słupsku w dniu   25 października  2004 roku.

2..Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwał.

Sekretarz                                                                                Przewodniczący                                             Rady Nadzorczej                                                                  Rady Nadzorczej